Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

dinsdag 5 juli 2016

*REPORTAGE* Eerste 'Cursus Oilsjters' aan CVO Handelsschool was groot succes! 'De Stem Van Jacquy' & De proclamatie!

Foto's & video's: via leerling 'Thierry Tweeti Treinen'

PROCLAMATIE

Ons artikeltje van 20 juni jongstleden over de 'eerste cursus Oilsjters' aan de CVO Handelsschool Aalst was een enorme 'smaakmaker'! KLIK

Veel positieve reacties en een opmerkelijke 'leesscore' voor een zomerreportage!

Leerling / Reporter Thierry Treinen & lesgever Jacquy De Pauw werkten vlot mee aan een vervolg:
verslag van de proclamatie én een keurige,  Oilsjterse 'evaluatie' door meester Jacquy zelf...


Jacquy:
"Beste Koen,
Op doisendagauved 28 juni zullen der op de proclamausje van d’ Handelsschool azoei een 25 cursisten auvedschoeil Oilsjters eiren diplom kroigen. Een schoein bekroeinink ver eir korrozje, eire volghaaven inzet en n veil studeiren vanoigest.

12 weiken lank emmen Jan Louies en ikke het ongeloeiflekke veirrecht ghat om die mensen en nog een poor anderen die wel de lessen gevolgd emmen mor die ni oon de exaumes kosten meidoeng, de gehoimen van het Oilsjterse dialect boi te bringen. 12 weiken woorin dammen gelek as dagge kentj peizen tegoor veil gelachen emmen, liekes gezongen en poeppekas gespeltj, mor oeik woor dammen geprobeird emmen die mensen wegwois te mauken in de typische Oilsjterse gemoeilleirde klanken, de gebiedende wois, de dobbele en de droidobbele negausje, den duratief en den inchoatief enzuvoeirt enzuvoeirt…Ge ziet ‘twas dus ni attoid alliejn ver te lachen.

Onder de cursisten wooren der universitairen, oisvraan, weirkmensjen, nieve oilsjteneers of oongetrade inwoikelingen oit andere streiken die willen verstoon wa daddeir schoeinfamille te zeggen eit en oeik ne paster die perfors ’t noste joor me karnaval nen oilige mis in ’t oilsjters wiltj opdraugen. ’t Sympatiekst van aal wooren twieje allochtonen, ne Congoleis die een klapken wiltj doeng me zen gebieren en ne Roewandees die de mopkes van zen collega’s op den Honda beiter wiltj verstoon. Jonk en aad deiriejn, mensen die giejn floit oilsjters spreiken mor oeik oiljsteneirs die eire woerdenschat waan verbeiteren of zonder faaten liejren schroiven. En natierlek be veil oeik ne zeikere grood van nostalgie nor vervloegen kinjerjooren, de tool van petjen en metjen, van op de speilplosj op ’t schoel en van de kammerotjes woormei da ze gespeldj emmen in den toid dagge da nog op ‘tstroot kost doeng in plosj van op ne computer.

Iejn dingen oin ze allemool gemiejn en daddes de oevertoigink da dialect verstoon en spreiken een ideole manier es ver ander mensen te liejren kennen, a beiter te integregren in een nieve en vremde omgeivink of simpelgoddeweg ver mei te kennen klappen oon den toeig. Mor oeik, da hoepen men teminsjten, omdasser van oevertoigd zen da Oilsjters miejr es as de zatte zjiever woor dat dikkes me geassocieerd wert. Ter es giejn enkele reiden woorom da Oilsjters of be oitbroidink elk ander dialect ni zo geschikt zen ver schoein gedichten of goei teksten te schroiven me dezelste intensitoit en zeggingskracht as officieil “schoein vloms”. Go mor insj koiken nor de poeppekas van De Benje van Richaar, die al jooren de stikken van Shakespeare vertoldj in schitterend Oilsjters. Tes schoein ver te zing hoe, oeik boiten Oilsjt, de monjekes van de toeschouwers oepen vallen as ze zing dat de schitterende volzinnen van Shakespeare oeik in ons dialect niet van eir weerde verliezen. Oeik ons cursisten kreigen teksten van de Benje veirgeschoeteld en eir verboozink was eiven groeit, me as gevolg dasse bekanst allemool in’t nojoor nor een veirstellink kommen koiken. Was’t dorboi Willy Courteux ni, de groeiten vertooler van het totoole oeuvre van Shakepespeare in’t schoein vloms mor oeik ne geboeren en getoegen oiljsteneer, die zoi da Shakespeare in ’t neiderlands vertoolen veil moeilekker was as in ’t oiljsters? Leist of erleist de boeken van L. P. Boon en proeft oe datten vecht me de dualitoit van te peizen in ’t oilsters en te schroiven in ’t schoein vloms. Want ge wetj wa da de mensjen zeggen..ge kentj nen oilsjteneer wel oit oilsjt weghoolen mor oilsjt ni oit nen oilsjteneer.
 

Tes e foit da dialecten in’t algemiejn weir in de belangstellink stoon. Tes al giejn oitzonderink nimiejr as in sommigste steiden de strootnaumen al in ’t dialect werren mei oongedodj en as ge nor de radio loistert es ’t aal antweirps of west-vloms dagge hoeirt. Tes doorom da Jan en ikke al jooren me ’t gedacht rondliepen van insj te probeiren ver les te geiven in ’t oilsjters. Om dammen oeveraal rond ons da verschrikkelek verkauvelingsvloms oeirden, die tool die mossel noch vis es, zonder karakter en zonder geschiedenis, omdammen me karnaval zaugen da de teksten op de wauges vol faaten stonten en natierlek oeik gewoein omdammen peisden datter ne mert ver was. Weir zen ‘d Handelsschoel en eiren directeir Stanny Meskens dankboor datten ons de kans gegeiven eit ver da insj oit te prebeiren in een professioneel milieu, me een goei omkadering en veir weg van het negatieve da dikkes me dialect in ’t algemiejn en oilsjters in het bezonder werd verienzelvegd. Wiejet oeik insj probeiren, ver welke reiden ten oeik, kejje a nog attoid inschroiven ver de volgende reeks die start ieveranst in oktoeber vandejoor. Ge zejet a ni beklaugen kammeroot en missching tot ten...

Jacquy."Thierry:
"28 juni:
D- day (Diploma-dag) voor heel wat studenten van de CVO Handelsschool Aalst.
O- day (Oilsjtersen diplom-dag) voor een 25-tal studenten die met succes het eerste jaar 'Oilsjters' hebben volbracht.
Gezien we met de groep - achter de rug van onze leraars - zelf een liedje hadden geschreven, was de spanning al meteen te snijden.
Reeds van het ogenblik dat de eersten aankwamen op de oude Tupperware-site weerklonken de tonen van 'ons' lied. Deze werden echter nogal bruusk onderbroken want 'Jacquy es door'.

Na heel wat geheime afspraken met de technische dienst en de DJ bleek alles uiteindelijk toch in orde te komen voor ons optreden"Thierry:
"Maar eerst het officiele gedeelte natuurlijk...
De opkomst was - zoals elk jaar - massaal. Een hele zaal gevuld met enthousiaste taalstudenten, van Noors naar Italiaans, langs Spaans, van Fins naar Ijslands, Italiaans, Nederlands voor anderstaligen,...

Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken, of de CVO Handelsschool biedt de mogelijkheid om het er te kunnen studeren.
Daar waar vorig jaar Jan Louies en Jacquy De Pauw de enthousiaste 'nieuwelingen' waren met de cursus Oilsjters, vernamen we dat vanaf dit schooljaar ook Latijn en zelfs Afrikaans zullen gedoceerd worden."


Thierry:
"De avond begon met een indrukwekkende vlaggenparade geleid door een doedelzakspeler. Langzaam, en begeleid door de muziek, kwamen de docenten naar voren, elk met de vlag van 'hun' land, om zich op te stellen aan het podium.
Alvast een prachtig moment, waar velen met ingehouden adem naar zaten te luisteren en te kijken. Indrukwekkend eigenlijk als je weet dat zo één vlag steeds staat voor een taal die onderwezen wordt, en per taal dan nog eens voor heel wat studenten die deze graag zouden leren kennen en waarderen."


Thierry:
"Toen was het de beurt aan de heer directeur - Stany Meskens - die één en ander kwam toelichten. De prominenten werden bedankt voor de aanwezigheid, en alle mogelijke cursussen passeerden nog even de revue.
Een studente Italiaans kwam toelichten waarom zij Italiaans studeerde, en gaf ook wat achtergrondinformatie mee. Het was ook deze dame die een heel speciaal optreden aankondigde..."

OILSJTERS

Met trots kwamen de studenten Oilsters toen naar het podium.

Thierry:
"20 Micro's stonden klaar voor ons, en net als bij volleerde artiesen, werden de micro's heel professioneel uit de statieven geheven.
Tot zover de introductie. In de zaal was men wat aan het afwachten wat er nu te gebeuren zou staan.
Zo' hele bende amateurs achter de micro ... zou dat wel goed komen?"Thierry:
"Ineens echter vulden de klanken van 'men ieneg Oilsjt' de zaal en werd het muisstil.
In de zaal althans ... want aan het podium begonnen de 'nieuwbakken Oilsjteneers' uit volle borst mee te zingen met Odilon zaliger.
Het werd een prachtig eerbetoon ... een eerbetoon aan de stad Aalst, een eerbetoon aan Odilon Mortier, een eerbetoon aan de leraars, en aan de mensen van de CVO Handelsschool Aalst en aan alle aanwezige studenten en leraars.

Er werd 'relatief niet al te vals' gezongen, en heel wat aanwezigen begonnen, sommigen wat aarzelend en anderen heel enthousiast, de tekst spontaan mee te kwelen.
Camera's en gsm 's werden boven gehaald en de flitsen van de foto-apparaten verlichtten de zaal.
Het optreden werd gesmaakt en we werden bedankt met een fantastisch applaus.
Wie wist toen dat we ook nog een bisnummertje in petto hadden."


PRIJSUITREIKING

Na dit muzikale intermezzo was het dan de beurt aan de individuele prijsuitreiking.


Thierry:
"Elke leraar draagt iemand 'speciaal' voor, die dan een prijs 'als verdienstelijke student' in ontvangst mag nemen.
Voor de groep 'Oilsjters' was 'onzen Theo' de gelukkige.
Onze Eigen 'zwerte maan' mocht onder luide aanmoediging van de klasgenootjes de prijs gaan afhalen, en deed dit uiteraard op glunderende wijze.
Dik verdiend Theo ! A Oilsjters es vriet veroit gegoon van 't moment da ge ba Jan en Jacquy in de klas gezeiten hetj. Ge zetj nen toffe pei en nen toffen studiegenoet !

Na nog enkele dankwoorden werd de aanwezigen gevraagd om de diploma's / certificaten af te halen in de zaal ernaast.
De groep Oilsjters echter bleef zitten.
De beide leraars werd vriendelijk maar kordaat de toegang tot de andere zaal ontzegd door de studenten, en ze moesten alletwee nog even plaatsnemen voor het podium.

Ze kregen een tekstblaadje in de handen gestopt, en werden verzocht nu eens te luisteren naar ons.
Na een bedankt speechke van Els begon 'onze proklamausje' dan eindelijk.
Op de tonen van '500 miles' van The Proclaimers had ikzelf (Thierry) een eigen tekst geschreven ... in 't Oilsjters uiteraard. Na goedkeuring en enkele kleine aanpassingen van de 'Proklamausjetritten' was die klaar om los te laten op het 'grotere publiek'...


Naast de leraars bleven ook nog enkele andere aandachtige toeschouwers aanwezig om ons te aanhoren en aanschouwen."Thierry:
"Het werd een leuk optreden. Voor ons maar ook voor Jan en Jacquy die er zichtbaar van genoten en onze 'farce' blijkbaar wel konden appreciëren.
Na het optreden (en de verplichte proclamatiemutsen-gooi) kwamen verschillende mensen ons feliciteren ... dus zo slecht zal het zeker niet geweest zijn.
Enkele flesjes (zeg maar volwassen flessen) werden nog uitgewisseld.

Ik wil de groep trouwens via deze weg ook nog bedanken voor het vloeibare extraatje dat ikzelf ook gekregen heb als tekstschrijver !

Na ons 'showke' was het dan ook voor ons natuurlijk 'le moment supreme', en konden we de behaalde attesten (met uitslag) gaan afhalen bij de verantwoordelijken"Thierry:
"Er werd nog een tijdje nagepraat bij een drankje en heel wat hapjes, en nog een drankje, en nog heel wat hapjes ...

Eén ding is zeker ... de groep van Oilsjters was iets unieks en zal dat altijd blijven.
De sfeer en de motivatie waren top, en we hadden 'lieroors me klas'
De groep is al aan het hengelen naar een tweede jaar, maar dat blijkt langs praktische kant niet evident te zijn.
We zien wel., maar als er toch een tweede jaar zou komen, dan tekent 98 procent van de aanwezigen opnieuw in.
We waren de zaal trouwens nog niet uit, of de eerste mailtjes in verband met reunies waren al aan het rondgaan ...

In ieder geval : CVO Handelsschool Aalst (op het Keizerlijk plein) zal ook volgend jaar nog enkelen van ons zeker terug zien ... even gemotiveerd en even 'strijdvaardig', maar dan wel in de lessen Spaans, Afrikaans, of nogietanders ..."


Met dank aan Thierry, Jacquy & CVO Handelsschool!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten