Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

zondag 15 december 2019

De Draeckenieren brachten Geel Boeksken 2020 uit: 'Weir Zwoigen Deroever!'


Weir Zwoigen Deroever...

De Aloude Kaiserlycke Soevereine Caemere der Draeckenieren tot Aelst, beter gekend onder de eenvoudige naam 'De Draeckenieren', bracht hun 'Geel Boeksken 2020' uit!

De Draeckenieren:
"Tijdens een druk bijgewoonde wereldpersconferentie op donderdag 12 december in de 'Foyer van de Floereminne' stelden de Draeckenieren hun Geel Boeksken 2020 voor.
Onder het motto 'Weir Zwoigen Deroever' zwanzen ze over talloze onderwerpen om er eens goed mee te lachen en er daarna over te zwijgen.
Om maar te zeggen dat lachen een serieuze zaak is. Wie meer wil weten over klimaatproblemen zoals de uitstoot bij de koeien of de opwarming van de de hel, het verband tussen het Ros Balaton en het Balatummeer (of is het omgekeerd?) en andere fratsernijen uit de paardenwereld, schaft zich best snel een Geel Boeksken aan.
Want het Geel Boeksken blijft het 'plezantste' Geel Boeksen van Aalst en ver daarbuiten."...Mor Nie Oever Ons Peerd!

De Draeckenieren:
"U te vooren ligt hier enen Geelen Boeck, locht te verteeren, vol geneuchten van hoogen smaeck, voornamelyck voor zy die begeeren niet alleenlyck de vreuchde der fynproeverye van fynbackers ende coockmeesters, maer wel degelyk oock de vruchtbaere vertelselen van illustere Draeckenbroeders vol pickante gedachten ende plezante peynseryen.

Een boeck van lachende luymen, Aelstersche schalksheyd waaromtrent simpelweg slechts op één enkele pleck, te weten aan de monding van de Schelde in den Dender, eenig onbegrip rust omdat sappige vertelsels ende luchthertigheyd aldaer onbekend ende onbemind syn. Den schaeterlach ende de jockernye is er uit den booze omdat men zich ter plecke uytsluytelyck en tot traenens toe bewoogen verlustigt op een drollig ros. Een scharminkel dat slechts om de tien jaeren het licht gegund wordt en de dorpelingen tussentyds in verveling storten mag. Vol hoperigheyd kycken zy steeds weer uyt naer den volgenden ommeganck, bangelyck afwachtend of de brockstukken na 10 jaeren nog enigszins paardachtig zullen lycken. Hoewel het dorp amper vyf man en één paardenkop tellen mag, krioelt het er van beseten criticasters en besnoffelaers van woorden. Wanneer ajuinlyk zy ons eigenste Ros Balatom in ogenschouw nemen, byten zij chagrynerig op hunne lippen, verkrampen hunne caecken en fronsen zy hunne brauwen gelyck lieden dewelke nog nooit of te nimmer een edel ros triomfantelyk zagen paraderen.

Wy bespaeren u, dierbaere lezer, in dit voorwoordelycke scryven, alle verdere commentaerderye over die knol uyt dorp d.. In de middelsten katern sult u, voorwaer sonder aen quaetspreeckerye te doen, verder kennisse connen krygen van de contrasterende verschillendheden tussen het verheven edel Ros Balatom ende een beuzelachtig ondermaats kavalje, waarover wij na het in het dachlicht brengen van dit Geel Boeksken geen woordekyn nog vuyl maecken sullen.

Verlustigt u, myne dierbaeren, ende leest alles blydens hertens tot vermaeck uwen geest dit boeck dat oock niet-paardachtige onderwerpen bevat die, geteeld uyt onze Draeckenbroedsels, al eeuwenlang Kaiserlyck én Soeverein de wereldse vrede in onze charmante stad en verre omstreken verseeckert hebben. Onze adverteerders prijzende voor hunne annonciën, ontblooten wy nu de cruyn als teecken van reverencie ende hulde aan ons eenig Aelst, stad van alle wysheyt ende comedieën."Bron: Persbericht, Geel Boeksken 2020 en website De Draeckenieren
• Meer? AjoinPedia? KLIK

Geen opmerkingen:

Een reactie posten